Záznam o obhliadke nehnuteľnosti

 • DD dot MM dot YYYY
 • :
 • Obhliadka bola vykonaná so záujemcom

 •  

 • Doplnkové informácie

 • Záujemca potvrdzuje, že prijal informácie o nehnuteľnosti, ako aj o možnosti jej odkúpenia / nájmu.
 • Upozornenie: Tento záznam slúži najmä na interné účely realitnej kancelárie. V prípade, ak ste neboli spokojný s prístupom makléra alebo máte akékoľvek iné výhrady alebo otázky, prosím, oznámte nám to na tel. č.: 0910 393 363
 • Hidden

 

Poučenie o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené v tomto zázname o vykonanej obhliadke budú spracúvané realitnou kanceláriou. Osobné údaje budú spracúvané iba po nevyhnutnú dobu a po ukončení obchodného prípadu (ukončenie sprostredkovania k nehnuteľnosti, ktorej obhliadku ste absolvovali) budú zlikvidované. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, okrem prípadu, ak by to bolo nevyhnutné na domáhanie sa práv realitnej kancelárie.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je oprávnený záujem realitnej kancelárie, ktorým spočíva v ochrane práv realitnej kancelárie a dokumentovaní vykonávania jej sprostredkovateľskej činnosti.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať. Uplatnenie námietky znamená, že realitná kancelária nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ďalej máte právo:

 • na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,
 • požadovať opravu Vašich osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,
 • získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,
 • požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,
 • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.

 

Informácie k súhlasu so spracovaním osobných údajov na kontaktovanie s ponukou iných nehnuteľností

Ak ste prejavili záujem o kontaktovanie s ponukou iných nehnuteľností, realitná kancelária bude spracúvať Vaše osobné údaje aj na účel evidencie Vášho dopytu a oznamovanie ponúk nehnuteľností (telefonicky, e-mailom), ktoré vyhovujú Vašim kritériám a ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé. Spracúvané budú Vaše kontaktné údaje a údaje o vlastnostiach nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem. Právny základom je Váš súhlas s takým spracúvaním, pričom poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a nemáte povinnosť súhlas udeliť.

Osobné údaje budú spracúvané po dobu Vášho záujmu, najdlhšie však po dobu jedného roka.

Máte právo kedykoľvek požiadať o ukončenie spracúvania osobných údajov na tento účel, odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek písomne alebo e-mailom na adresu realitnej kancelárie. Odvolanie súhlasu nemá podľa článku 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

V rámci spracúvania osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie. Osobné údaje nebudú poskytované ďalším osobám (s výnimkou poskytnutia realitnému maklérovi) a nebudú prenášané do krajín mimo Európskej únie.